Text Finn

Finn

Finn, Finn
er tröimt so gern
er tanzt und singt
Finn, Finn

Am Morge macht er d Auge uf
er geinet und er summt
am Mittag lost er Platte
er lost e ganzi Stund
am Obig sitzt er ume
er luegt a d Decki ue
er trület und er quietschet

Am Sächsi redt er englisch
am Nüni wien es Buech
am Zwölfi hät er Hunger
am Föifi hät er Bsuech
dänn singt er i sim Zimmer
dänn schüttlet er de Chopf
schlimmer und schlimmer  

Finn, Finn
er tröimt so gern
er tanzt und singt
Finn, Finn, oh oh
er stigt in Bus und de isch rot
er fahrt dur s Meer mit em gäle Boot
Finn, Finn, Finn

Am Morge macht er d Auge uf
es isch no niemert wach
am Mittag lost er Platte
er macht en riese Krach
am Obig sitzt er ume
er dänkt so vor sich hi
er trület und er quietschet

Am Sächsi redt er englisch
am Nüni wien es Buech
am Zwölfi hät er Hunger
am Föifi hät er Bsuech
dänn singt er i sim Zimmer
dänn schüttlet er de Chopf
schlimmer und schlimmer  

Finn, Finn
er tröimt so gern
er tanzt und singt
Finn, Finn, oh oh
er stigt in Bus und de isch rot
er fahrt dur s Meer mit em gäle Boot
Finn, Finn, Finn

 

Bruno Hächler  |  Helgenstrasse 21e  |  CH-8404 Winterthur  |  Telefon: +41 (0)52/ 232 87 76  |  EMail